Schermafbeelding_20230120_114151

Nieuws van de VDGO bestuurstafel

April 2023:

Nieuw bestuur

Er is tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering van 7 maart 2023 een tweetal nieuwe bestuursleden door de vergadering benoemd:

Roelie Reinders & Nienke Groenendijk. Beiden woonachtig te Grolloo.

Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van 13 april zullen de (dagelijks)bestuurstaken zo nodig opnieuw verdeeld worden. Hoe de taken belegd zijn, volgt binnenkort.

Even voorstellen: Nienke Groenendijk:

Mijn naam is Nienke Groenendijk en ik woon sinds augustus 2022 in Grolloo. Hiervoor hebben mijn man en ik op veel plaatsen gewoond, in binnen- en buitenland. Onze laatste woonplaats was een dorp in Zuidwest-Duitsland, op de grens met Luxemburg en Frankrijk.

We hebben voor Grolloo gekozen omdat we het een prachtig dorp vinden en omdat we hier familie in de buurt hebben wonen.

Ik werk al dertig jaar als (zelfstandig) beëdigd tolk-vertaalster Frans en Engels en heb bestuurlijke ervaring opgedaan als voorzitter van de Vereniging Zelfstandig Vertalers.

Ik denk dat je eerder thuis voelt in een nieuwe woonomgeving als je actief meedoet aan activiteiten en om die reden heb ik ‘ja’ gezegd toen de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en omstreken mij vroeg of ik bestuurslid wilde worden.

Even voorstellen: Roelie Reinders:

Mijn naam is Roelie Reinders, geboren en getogen in Grolloo. Ook elders gewoond, maar sinds enkele jaren weer terug. Ondertussen gestopt met werken, maar wel actief. 

Al jarenlang voorzitter van Muziekvereniging Crescendo uit Grolloo. Wat veel tijd vraagt. Maar de meeste tijd besteed ik aan familie. De gehele familie woont zo’n beetje in Grolloo en we zien elkaar regelmatig.  Mijn kinderen  en kleinkinderen wonen hier ook. En het is fijn om voor hun klaar te kunnen staan indien nodig en om zo te genieten van hen. 

Omdat ik het wonen hier fijn vind en me wil inzetten voor deze leefomgeving heb ik zitting genomen in V.D.G.O.  

Ik hoop op deze manier mijn steentje te kunnen bijdragen. 

====================================================================

Februari 2023:

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023
Uitnodiging: aan leden van VDGO.
Bij deze nodigt het bestuur van VDGO haar leden uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op dinsdag 7 maart 2023 20.00 uur in het Markehuis. Leden zijn op persoonlijke titel lid van onze vereniging.
Hierbij treft u de agenda voor deze ledenvergadering aan.
Uw komst wordt ten zeerste op prijs gesteld.

1. Opening door voorzitter Walter Regeer
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen post / mededelingen
4. Notulen ALV 8 maart 2022 (zie www.dorpsbelangengrolloo.nl)
5. Jaarverslag 2022. (met o.a. stand van zaken De Grote Moere, toegelicht
door Oncko Burghgraef, lid werkgroep De Grote Moere)
6. Grolloo Totaal
7. Financieel verslag 2022
8. Verslag kascommissie: Carla Regeer (1e keer), Leanne Reinders(2e keer).
Benoeming nieuw kascommissielid.
9. Vaststelling begroting
10. Vaststelling contributie
11. Bestuurssamenstelling
– 1. Aftredend en niet herkiesbaar: Janny Hooiveld
– 2. Het bestuur komt met de volgende kandidaten om deze plaats in te
vullen: Nienke Groenendijk & Roelie Reinders. Eventuele andere tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering bij het bestuur melden.
12. ALV 2024: dinsdag 12 maart 2024
13. Rondvraag
14. Sluiting

Januari 2023:

Hoera, een nieuwe website! Onze nieuwe website is gereed: www.dorpsbelangengrolloo.nl. We zijn er heel erg blij mee en zullen deze meer en meer invulling geven.

Grote dank willen we hierbij uitbrengen aan Janniek Reinders van Klinken, die de site niet alleen heeft ontworpen, maar ons ook met raad en daad terzijde heeft gestaan.

En natuurlijk willen ook nog eens via deze weg Bertus Reinders ontzettend bedanken voor al het werk en de vele uren die hij altijd heeft besteed aan onze ‘oude’ website.

We hopen dat we met deze nieuwe site de inwoners van Grolloo e.o. nog beter van al het reilen en zeilen in Grolloo e.o. op de hoogte kunnen brengen en vooral ook houden. 

Oh ja, we zijn ook benieuwd naar de reacties t.z.t.

 • ALV. Ook melden we hierbij dat onze Algemene Ledenvergadering (=ALV) plaats zal vinden op dinsdag 7 maart in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur.
 • Graag nodigen we bij deze iedereen die lid is, hiervoor uit. Leden zijn op persoonlijke titel lid van onze vereniging.
 • Wie nog geen lid is, kan zich zeker nog aanmelden via secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl of via de website).  Je bent van harte welkom.
 • De agenda voor dit overleg zal in het sportblad verschijnen, evenals de notulen van de vorige jaarvergadering. Ook zijn beide straks terug te vinden op de nieuwe website.
 • Zeker is dat we dan ook de stand van zaken omtrent De Grote Moere zullen verduidelijken.
 • Fietspaden. Vanuit de gemeente ontvingen we het bericht dat de belijning van het nieuwe fietspad naar Amen, in het voorjaar zal geschieden.
 • De opdracht is inmiddels uitgezet. Voor het 2e deel van het fietspad is nog geen witte rook te zien.
 • De gemeente is gelukkig al wel in overleg met de grondeigenaren. De aanleg voor het fietspad Grolloo-Papenvoort wordt dit jaar opgepakt; er zal een tracéstudie uitgevoerd worden.
 • Hierbij wordt VDGO ook betrokken.
 • NL. Doet. Op zaterdag 11 maart vindt NL. Doet weer plaats. We zullen later nog terugkomen op de precieze invulling hiervan.
 • Paasvuur. We weten dat onze paasvuurcoördinator Harrie Krans alweer volop in actie is met de voorbereiding hiervan.
 • Op 10 april (2e Paasdag) zal het vuur om 19.30 uur weer aangestoken worden. We houden jullie van de verdere voortgang op de hoogte.
 • Financiën. Onze penningmeester Karola Kruijer zal in februari weer via een incasso de contributie gaan innen.
 • Voor leden is dat nog steeds een bedrag van € 5,00 p.p. Tenslotte, we kijken vol verwachting uit naar de bloei van de boerenkrokussen, op het brinkje rondom het standbeeld van Harrie Muskee. We hebben ze in oktober gepoot, als eerste actie vanuit het biodiversiteitsplan.
 • Vanwege onze betrokkenheid met de Grote Moere, is de samenstelling van dit Biodiversiteitsplan nu iets naar achteren verschoven.  T.z.t. komen we daar zeker op terug.

Comments are closed.