nestkastje

Nestkastjes

Tijdens #NLdoet heeft VDGO nestkastjes gemaakt die al op veel plaatsen in het dorp hangen. We hebben gezien dat de vogels deze mooie houten kastjes graag als plekje voor hun nest uitkiezen. Wil je ook nestelende vogels in je tuin? Grijp dan je kans, want er zijn er nog maar twee over. Ze kosten € 10 en je kunt ze afhalen bij onze secretaris Dick Oelen.

Waarover is gesproken?

 • Nieuwe penningmeester.

Met de komst van nieuwe mensen in het bestuur van VDGO na de algemene ledenvergadering zijn de taken herzien. Roelie Reinders is met ingang van 1 juni penningmeester van VDGO. Het voorzitterschap blijft bij Walter Regeer en Dick Oelen blijft het secretariaat (secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl) aanhouden. Nienke Groenendijk zal het beheer over de website nu coördineren.

 • Wegenonderhoud (Van de gemeente)

Op diverse wegen in de gemeente AA en Hunze zijn nieuwe zg. slijtlagen aangebracht. Na verloop van tijd is door de gemeente geconstateerd dat er schadebeelden in de nieuwe slijtlagen kwamen. Op sommige plekken liet ook de steenslag los. Binnenkort worden een aantal slijtlagen onder garantie opnieuw aangebracht of gerepareerd. Nadat deze slijtlagen zijn aangebracht moeten deze een tijdje blijven liggen. De steenslag moet goed in de bitumenlaag gedrukt worden. Dat gebeurt door walsen en het verkeer doet de rest. We zien dan dat de steenslag naar de zijkanten van de weg wordt gereden. Dit kan in sommige gevallen leiden tot gevaarlijke situaties. Afhankelijk van de weersinvloeden (warmte en luchtvochtigheid) wordt de overtollige steenslag na een aantal dagen opgeveegd. Om gevaarzetting, met name voor fietsers en motoren, zoveel mogelijk te ondervangen worden de locaties goed in de bebording gezet, houdt de gemeente scherp toezicht en worden extra veegacties uitgevoerd op het moment dat de steenslag zich ophoopt en voor gevaar zorgt. We hebben een veegploeg achter de hand die snel kan acteren.

De werkzaamheden zijn gepland voor donderdag 15 juni 2023 en vinden plaats op de onderstaande wegen.

Donderdag 15 juni
1Holtenweg
Marwijksoord
vanaf De Heetharen t/m einde wegvak
4Amen
Amen
t.p.v. kruisingen Soartendijk en Amerweg
2Bosmaatsweg
Grolloo
vanaf Amerweg t/m Soartendijk
5Boddeveld
Gieten
vanaf De Weegbree voor de slinger tot Dingspelstraat
3Amen
Amen
t.p.v.  kombord richting Hooghalen
6Noordzijde
Gasselternijveenschemond
vanaf Drentse Mondenweg t/m huisnr. 22  

De gemeente vraagt uw begrip voor de uitvoering en de korte afsluitingen. Door stagnatie of weersinvloeden kan een wijziging in de planning optreden.

Mochten de weersomstandigheden dusdanig zijn dat de werkzaamheden worden uitgesteld, dan worden deze op donderdag 22 juni 2023 uitgevoerd.

PV_2022

Kort ander nieuws

We hebben er een TV prominent bij in Grolloo!

JE SCHOENEN ROKEN HELEMAAL, GAAT DAT WEL GOED…?

Bekijk hieronder een korte reportage van RTV Drenthe met Henk Zeelenberg op de dag na het paasvuur van 11 april 2023.

Henk geeft hier op zijn eigenste en ludieke wijze een terugkoppeling over het opruimwerk na het paasvuur.

Daaronder vind je nog een linkje naar Dumpert, waar men ook aandacht heeft voor ons paasvuur en Henk zijn inbreng daarbij

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15502183/resten-van-het-paasvuur-opgeruimd-als-je-lang-blijft-staan-smelten-je-schoenen

Naar Dumpert: https://www.dumpert.nl/?selectedId=100058491_a9898048

===========================================================

Maandag 10 april 2023, Paasvuur Grolloo

Locatie Oosterpad, aanvang 19.30 uur

Het tijdstip voor het aansteken van het paasvuur 2023 komt nu snel in zicht. De eerste stapels takken en hout liggen er al.  En alle controleurs houden weer een oogje in het zeil. Dank voor jullie inzet, mensen!

Jans Jobing is met zijn verreiker ook komende week druk in de weer om er een echte paasbult van te maken. Hartelijk dank daarvoor, Jans en familie.

Iedere inwoner uit onze dorpskring is van harte welkom het paasvuur bij te wonen. Om 19.30 uur steken we het vuur samen met de kinderen van groep 8 van o.b.s De Drift aan.  Vanaf 19.15 uur is Crescendo al volop aan het spelen. Fantastisch dat zij ook deze keer weer van de partij zijn.

Om alles veilig en plezierig te laten verlopen én om tegemoet te komen aan de eisen die in de vergunning van Aa en Hunze staan, melden we toch nog maar een keertje de geldende afspraken:

 • Buiten de openingstijden is het beslist niet toegestaan het terrein waarop het paasvuur plaats vindt, te betreden en takken, hout en boomstronken aan te leveren;
 • Het storten van ander materiaal dan snoeihout, zoals geverfd hout, boomwortels en stobben is beslist niet toegestaan. De aanwezige controleurs zullen hier goed op letten en deze materialen dan ook afwijzen;
 • Een paasvuur dient met zorg opgebouwd te worden om een optimale verbranding te realiseren. Dat betekent dat alle aangeleverde takken en snoeihout zoveel mogelijk op de paasbult gegooid moeten worden. Met enige regelmaat zal Jans Jobing met zijn shovel (verreiker) de bult weer compact en op orde brengen;
 • Het terrein is afgezet met paaltjes en afzetlint. Aangezien de omliggende akkers al zijn ingezaaid, mag alleen het paasvuurterrein worden betreden. Het publiek kan vanaf de beide wegen het paasvuur aanschouwen.
 • Bij krachtige wind (vanaf windkracht 6) geldt een stookverbod. De organisatie beslist dan over een ander brandmoment.
 • Uitdrukkelijk vermelden we dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het gedrag, het vervoer naar én het op veilige wijze bijwonen van het paasvuur.
 • Om 19.30 uur zullen de leerlingen uit groep 8 het paasvuur met fakkels ontsteken.
 • We verzoeken aanwezigen afval en doppen in de vuilniszakken te gooien, die op diverse plaatsen aan paaltjes langs de locatie hangen.

In verband met de oplopende kosten voor de organisatie van het paasvuur, zal er deze avond een melkbus op de weg staan, waarin een vrijwillige gift kan worden gegooid. We nemen dit idee over van goede voorbeelden vanuit paasvurenorganisaties uit de Achterhoek.

VDGO hoopt dat we met zijn allen bovenstaande afspraken goed in acht zullen nemen, zodat we daarmee de vergunning voor het paasvuur in Grolloo ook de komende jaren weer veilig kunnen stellen.

Veel plezier en bedankt voor alle medewerking in deze.

Storttijden Paasvuur 2023

Op onderstaande dagen en tijdstippen kunnen de takken en snoeihout komende week nog worden aangeleverd.

Vrijdag 7 april:                    09.00-12.00 uur    13.00 – 16.00 uur 

Zaterdag 8 april:                09.00-12.00 uur    13.00 – 16.00 uur 

*Van 12.00-13.00 uur hebben de controleurs lunchpauze en kan er niet worden gestort.

*Altijd geldt: onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Buiten de openingstijden is het niet toegestaan het terrein te betreden om takken en/of hout te storten.

VDGO wenst iedereen een heel plezierig paasvuur.

====================================================================

 • ALV2023- Een korte terugblik op de Algemene ledenvergadering van 7 maart 2023

Zo’n 20 geïnteresseerden bezochten afgelopen dinsdag de algemene ledenvergadering van VDGO. Om 20.02 opende voorzitter Walter Regeer de bijeenkomst. Hierbij volgt een samenvatting van de highlights van deze vergadering. De concept notulen zullen voor de zomervakantie op de website van VDGO terug te lezen zijn.

De agenda, die dit jaar van de nieuwe website was af te halen, werd goedgekeurd en daarna loodste de voorzitter de punten vaardig naar het eind. De notulen van de ALV 2022 werden, op enkele wijzigingen na, goedgekeurd. Daarna werd stilgestaan bij de VDGO-activiteiten gedurende het jaar 2022.

De woningbouw in Grolloo blijft VDGO bezighouden, waarbij vanuit de vergadering wordt beklemtoond niet telkens akkoord te gaan met nieuwe peilingen, maar vooral ook gebruik te maken van de aanwezige woonwensen en enquêtes van de achterliggende jaren ten einde niet langer onnodige vertraging op te lopen. Er moet nu eens gebouwd gaan worden.   

Oncko Burghgraef praatte vanuit de werkgroep De Grote Moere de aanwezigen bij over de situatie rondom de Grote Moere. Eind maart hoopt de werkgroep van de wethouder van AA en Hunze de precieze stand van zaken ten aanzien van vergunningen, de precieze situatie van het water en de omliggende grond te horen. Tevens hoopt de werkgroep antwoorden te krijgen op de vele vragen, die in december naar Staatsbosbeheer, Waterschap en gemeente gestuurd zijn. De koers is nog steeds gericht op waarheidsvinding. Afhankelijk van de reacties wordt bekeken welke verdere actie nu gewenst is.

De voorzitter gaat nog in op de AED hulpverlening en hoopt nog beter in beeld te krijgen welke mensen bij hun werk ook al gekwalificeerd zijn. De bedoeling is de lijst met hulpverleners uit te breiden.

Het financieel verslag wordt door penningmeester Karola Kruijer toegelicht en uiteindelijk door de vergadering vastgesteld. De kascommissie verleent bij monde van Carla Regeer het bestuur decharge. Leanne Reinders wordt hartelijk bedankt voor haar medewerking hierbij. Sander Mathezing wordt vervolgens aan de kascommissie 2024 toegevoegd.

Als gevolg van de alsmaar toenemende kosten, gaan de leden akkoord met een contributieverhoging van € 1,00 per persoon per 1-1-2024. Immers, leden van VDGO zijn lid op persoonlijke titel.

Daarna werd afscheid genomen van Janny Hooiveld, die vier jaar met grote inzet in het bestuur heeft gezeten. Met name haar inzet voor de Grolloo-vlag, de aanleg van de glasvezelkabel, het paasvuur en haar alertheid voor de bevolking van Grolloo werden in herinnering gebracht. Als dank ontving ze een prachtige mand met Drentse artikelen. Het bestuur heeft Roelie Reinders en Nienke Groenendijk als nieuwe kandidaten voor het bestuur ingebracht. De vergadering heeft hieraan haar volle instemming verleend.

Aan het eind werd de vergadering door Walter Regeer bijgepraat over de koers die VDGO de komende jaren wil uitzetten. Met name een nieuw Dorpsplan, aanpassing van de statuten, biodiversiteitsplan en actief volgen van situaties omtrent woningbouw en ingezette projecten heeft de volle aandacht.

De in de rondvraag aangekaarte aandachtspunten hebben de volle belangstelling van het bestuur in de eerstvolgende vergadering.

De avond werd afgesloten met een unieke verloting. Ieder had bij binnenkomst een gratis lot ontvangen. De prachtige thermoskan ging naar Fijka Zuidberg en het eerste vogelkastje zal nu ongetwijfeld in de tuin van Roelof Dilling door koolmezen bezocht worden.

Rond 22.20 werd de jaarvergadering 2023 door de voorzitter afgetikt.

Dinsdag 12 maart 2024 is de volgende ALV gepland.   

================================================================

7 maart 2023: De kogel is door de kerk!

 • Paasvuur gaat door!

VDGO is blij iedereen te kunnen melden dat het paasvuur op Tweede Paasdag 10 april om 19.30 uur in de brand zal worden gezet, mits de weersomstandigheden dit toelaten.

De gemeente heeft ons gemeld dat er niet wordt getornd aan de vorig jaar verleende vergunning, die tot 2026 het paasvuur in Grolloo garandeert. Vanaf 31 maart kan men alleen hout storten, wanneer er vrijwillige begeleiders zijn, op vrijdagen en zaterdagen van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Het aanbieden van stobben is niet toegestaan.

Tijdens het storten, het ontsteken en branden van het paasvuur, mag men zich NIET buiten de linten begeven. —–>Er zijn namelijk bieten gezaaid en Alko hoopt straks op een goede oogst.

6 februari 2023:

Biodiversiteit:

De boerenkrokussen die door de werkgroep Biodiversiteit vorig jaar zijn gepoot in het grasveld bij de buste van Harrie Muskee, zijn zichtbaar boven het maaiveld. Het voorjaar is onderweg!

20 januari 2023:

Marktaansluiting (Elektrakast voor evenementen:

Medio januari 2023 is eindelijk de marktaansluitingskast geplaatst op de hoek van de Voorstreek en Hoofdstraat. Al met al is dit toch nog een project van een jaar geweest (mede door de impact van corona) Met deze kast kunnen we gemakkelijker en veiliger dorpsevenementen van stroom voorzien.

AED-G

Sponsoring AED

HAARSTUDIO GROLLOO SPONSORT AED.

VDGO is ontzettend blij met de sponsoring van het onderhoud door Haarstudio Grolloo van de twee AED’s die wij beheren.

Zoals verondersteld bekend hangt er één AED bij het Markehuis en de andere bij Haarstudio Grolloo.

Het is hartstikke fijn dat Haarstudio Grolloo deze AED wil sponsoren.

Er zijn jaarlijks kosten aan het onderhoud en beheer van de AED’s, welke ontzettend belangrijk zijn voor alle inwoners en natuurlijk ook de toeristen en recreanten die in Grolloo verblijven.

Bij een hartstilstand telt namelijk elke minuut.  Als burgerhulpverleners binnen zes minuten reanimeren en een AED inzetten, is de kans op overleven het grootst.

Door deze sponsoring helpt Haarstudio Grolloo mee de AED’s voor iedereen beschikbaar te houden. Hartelijk dank hiervoor.

Schermafbeelding_20230120_114151

Nieuws van de VDGO bestuurstafel

April 2023:

Nieuw bestuur

Er is tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering van 7 maart 2023 een tweetal nieuwe bestuursleden door de vergadering benoemd:

Roelie Reinders & Nienke Groenendijk. Beiden woonachtig te Grolloo.

Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van 13 april zullen de (dagelijks)bestuurstaken zo nodig opnieuw verdeeld worden. Hoe de taken belegd zijn, volgt binnenkort.

Even voorstellen: Nienke Groenendijk:

Mijn naam is Nienke Groenendijk en ik woon sinds augustus 2022 in Grolloo. Hiervoor hebben mijn man en ik op veel plaatsen gewoond, in binnen- en buitenland. Onze laatste woonplaats was een dorp in Zuidwest-Duitsland, op de grens met Luxemburg en Frankrijk.

We hebben voor Grolloo gekozen omdat we het een prachtig dorp vinden en omdat we hier familie in de buurt hebben wonen.

Ik werk al dertig jaar als (zelfstandig) beëdigd tolk-vertaalster Frans en Engels en heb bestuurlijke ervaring opgedaan als voorzitter van de Vereniging Zelfstandig Vertalers.

Ik denk dat je eerder thuis voelt in een nieuwe woonomgeving als je actief meedoet aan activiteiten en om die reden heb ik ‘ja’ gezegd toen de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en omstreken mij vroeg of ik bestuurslid wilde worden.

Even voorstellen: Roelie Reinders:

Mijn naam is Roelie Reinders, geboren en getogen in Grolloo. Ook elders gewoond, maar sinds enkele jaren weer terug. Ondertussen gestopt met werken, maar wel actief. 

Al jarenlang voorzitter van Muziekvereniging Crescendo uit Grolloo. Wat veel tijd vraagt. Maar de meeste tijd besteed ik aan familie. De gehele familie woont zo’n beetje in Grolloo en we zien elkaar regelmatig.  Mijn kinderen  en kleinkinderen wonen hier ook. En het is fijn om voor hun klaar te kunnen staan indien nodig en om zo te genieten van hen. 

Omdat ik het wonen hier fijn vind en me wil inzetten voor deze leefomgeving heb ik zitting genomen in V.D.G.O.  

Ik hoop op deze manier mijn steentje te kunnen bijdragen. 

====================================================================

Februari 2023:

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023
Uitnodiging: aan leden van VDGO.
Bij deze nodigt het bestuur van VDGO haar leden uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op dinsdag 7 maart 2023 20.00 uur in het Markehuis. Leden zijn op persoonlijke titel lid van onze vereniging.
Hierbij treft u de agenda voor deze ledenvergadering aan.
Uw komst wordt ten zeerste op prijs gesteld.

1. Opening door voorzitter Walter Regeer
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen post / mededelingen
4. Notulen ALV 8 maart 2022 (zie www.dorpsbelangengrolloo.nl)
5. Jaarverslag 2022. (met o.a. stand van zaken De Grote Moere, toegelicht
door Oncko Burghgraef, lid werkgroep De Grote Moere)
6. Grolloo Totaal
7. Financieel verslag 2022
8. Verslag kascommissie: Carla Regeer (1e keer), Leanne Reinders(2e keer).
Benoeming nieuw kascommissielid.
9. Vaststelling begroting
10. Vaststelling contributie
11. Bestuurssamenstelling
– 1. Aftredend en niet herkiesbaar: Janny Hooiveld
– 2. Het bestuur komt met de volgende kandidaten om deze plaats in te
vullen: Nienke Groenendijk & Roelie Reinders. Eventuele andere tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering bij het bestuur melden.
12. ALV 2024: dinsdag 12 maart 2024
13. Rondvraag
14. Sluiting

Januari 2023:

Hoera, een nieuwe website! Onze nieuwe website is gereed: www.dorpsbelangengrolloo.nl. We zijn er heel erg blij mee en zullen deze meer en meer invulling geven.

Grote dank willen we hierbij uitbrengen aan Janniek Reinders van Klinken, die de site niet alleen heeft ontworpen, maar ons ook met raad en daad terzijde heeft gestaan.

En natuurlijk willen ook nog eens via deze weg Bertus Reinders ontzettend bedanken voor al het werk en de vele uren die hij altijd heeft besteed aan onze ‘oude’ website.

We hopen dat we met deze nieuwe site de inwoners van Grolloo e.o. nog beter van al het reilen en zeilen in Grolloo e.o. op de hoogte kunnen brengen en vooral ook houden. 

Oh ja, we zijn ook benieuwd naar de reacties t.z.t.

 • ALV. Ook melden we hierbij dat onze Algemene Ledenvergadering (=ALV) plaats zal vinden op dinsdag 7 maart in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur.
 • Graag nodigen we bij deze iedereen die lid is, hiervoor uit. Leden zijn op persoonlijke titel lid van onze vereniging.
 • Wie nog geen lid is, kan zich zeker nog aanmelden via secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl of via de website).  Je bent van harte welkom.
 • De agenda voor dit overleg zal in het sportblad verschijnen, evenals de notulen van de vorige jaarvergadering. Ook zijn beide straks terug te vinden op de nieuwe website.
 • Zeker is dat we dan ook de stand van zaken omtrent De Grote Moere zullen verduidelijken.
 • Fietspaden. Vanuit de gemeente ontvingen we het bericht dat de belijning van het nieuwe fietspad naar Amen, in het voorjaar zal geschieden.
 • De opdracht is inmiddels uitgezet. Voor het 2e deel van het fietspad is nog geen witte rook te zien.
 • De gemeente is gelukkig al wel in overleg met de grondeigenaren. De aanleg voor het fietspad Grolloo-Papenvoort wordt dit jaar opgepakt; er zal een tracéstudie uitgevoerd worden.
 • Hierbij wordt VDGO ook betrokken.
 • NL. Doet. Op zaterdag 11 maart vindt NL. Doet weer plaats. We zullen later nog terugkomen op de precieze invulling hiervan.
 • Paasvuur. We weten dat onze paasvuurcoördinator Harrie Krans alweer volop in actie is met de voorbereiding hiervan.
 • Op 10 april (2e Paasdag) zal het vuur om 19.30 uur weer aangestoken worden. We houden jullie van de verdere voortgang op de hoogte.
 • Financiën. Onze penningmeester Karola Kruijer zal in februari weer via een incasso de contributie gaan innen.
 • Voor leden is dat nog steeds een bedrag van € 5,00 p.p. Tenslotte, we kijken vol verwachting uit naar de bloei van de boerenkrokussen, op het brinkje rondom het standbeeld van Harrie Muskee. We hebben ze in oktober gepoot, als eerste actie vanuit het biodiversiteitsplan.
 • Vanwege onze betrokkenheid met de Grote Moere, is de samenstelling van dit Biodiversiteitsplan nu iets naar achteren verschoven.  T.z.t. komen we daar zeker op terug.
cropped-sitepictogram_vdgo.png

Welkom op onze vernieuwde VDGO website

Daar is ie dan onze vernieuwde website van VDGO, de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken.

VDGO heet u allen hartelijk welkom op dit medium.

Omdat wij het belangrijk vinden dat mensen ons kunnen vinden, is ooit een eigen internetwebsite tot stand gekomen.

Maar zoals zo veel dingen, moet ook een internetwebsite van tijd tot tijd vernieuwd te worden, om de attentiewaarde en toegevoegde waarde voor de leden te vergroten

We zijn trots om hierbij de vernieuwde website te presenteren. Deze is gemaakt door de lokale grafisch- en websiteontwerper: J-Sketch Grolloo.

Er is bewust gekozen voor herkenbare frisse kleuren die we ook terugzien in onze dorpsvlag en het logo van VDGO zelf.

Naast de gebruikelijke onderwerpen als terugblik op de ledenvergaderingen, samenstelling van het (dagelijks) bestuur, onze verenigingsdoelstellingen, het lidmaatschap en de contributieregeling,

staan we natuurlijk ook stil bij actuele zaken en maatschappelijke projecten zoals de dorpsvisie, woningbouw, ontwikkelingen rondom de Moere etc. etc.

Omdat deze onderwerpen veel impact kunnen hebben op de mensen om ons heen, zorgt VDGO ervoor dat achtergronden, onderzoeken en oplossingen steeds bijgewerkt zijn op deze website.

Deze methode zorgt ervoor dat we altijd een actueel dossier kunnen bieden naar onze leden. Via het Sportblad wordt melding gedaan als we updates hebben geplaatst op de website.

Naast (langdurige) projecten zullen we in de website ook melding doen van bijzondere acties in en om Grolloo.