Notulen Algemene Ledenvergadering 2022

Cpt. Notulen Jaarverslag 2022
Algemene Ledenvergadering
Markehuis d.d. 8-3-2022

Aanwezig: Leanne Reinders, Henk Zeelenberg (Grolloo Totaal werkgroep), Bertus Reinders (Grolloo Totaal werkgroep), Ina Reinders, Roelie Reinders, Jans Jobing, Harry Krans, Carla Regeer, Hendrikus Schotenboer, Janniek Reinders, Siny Vink, Alie Jobing, Ina Wobbes, Jan Reinders, Frida Lubbers, Janny Hooiveld (lid VDGO), Alien Poelman,  Walter Regeer (VDGO, voorzitter) Karola Kruijer (penningmeester), Dick Oelen (VDGO, secretaris),

Afwezig met kennisgeving: geen.

 1. Opening.

Om 20.00 uur opent voorzitter Walter Regeer voor zijn eerste keer de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij memoreert de coronaperiode, waarin in 2021 digitaal de algemene ledenvergadering is gehouden. VDGO is verheugd dat er nu weer in Het Markehuis vergaderd kan worden. De presentielijst rouleert tijdens de vergadering.

 • Vaststelling agenda. Deze wordt onveranderd vastgesteld.
 • Ingekomen post, mededelingen.
 • Vanuit de gemeente is toestemming verleend om 18 april weer een paasvuur te organiseren.
 • VDGO heeft alle besturen van de verenigingen uitgenodigd om daarmee Grolloo Totaal nieuw leven in te blazen op 24 mei 2022.
 • Notulen 25 mei 2021. De notulen van de algemene ledenvergadering 2021 worden door de vergadering onveranderd vastgesteld en goedgekeurd door de aanwezigen. Op voordracht van dhr. Henk Zeelenberg volgt er zelfs een kort applaus voor de totstandkoming van deze notulen.
 • Jaarverslag 2021.
 • Herinrichting centrum Grolloo. Vanwege de corona-zorgen is er geen specifieke afronding geweest van de oplevering van het vernieuwde centrum. Het onderhoud van de taxis-heggen ligt bij de gemeente. VDGO blijft hier alert op. Er zou nog een zg. marktaansluiting komen. Ook hierop heeft VDGO actie ondernomen naar de gemeente toe. 

Bertus Reinders merkt op dat het water bij de fam. Lesschen nauwelijks weg wil.

Ina Reinders pleit voor een oplaadpaal voor elektrische auto’s. Het voorstel is ook om dan de parkeerplaats van Hofsteenge hierin mee te nemen.

VDGO zal dit alles in de peiling houden en zonodig actie ondernemen.

 • Website VDGO. VDGO wil graag een eigen website in modern jasje opzetten. De huidige wordt gehost door dhr. Bertus Reinders. In goed overleg is Janniek Reinders benaderd om dit uit te werken. De voorzitter bedankt voor nu Bertus Reinders alvast voor zijn grote inzet voor de huidige website.
 • Reanimatie / AED’s: Vanwege corona kon de bijscholing voor reanimatie/ gebruik AED’s geen doorgang vinden gedurende de achterliggende jaren. VDGO vindt het heel belangrijk om dit goed te regelen. Er zal een inventarisatie/update plaats vinden van Bhv’ers en het streven is na de zomer de her- en bijscholing op te pakken in overleg met dhr. Hans Mijnheer. Leden van VDGO kunnen hieraan gratis deelnemen. Ook Bhv’ers, die vanuit hun eigen werk al gekwalificeerd zijn als Bhv’er, kunnen hieraan deelnemen. Ina Reinders merkt op dat gasten van de camping ook opgeroepen kunnen worden, maar moeite hebben om de AED’s te vinden.

Ook het openen van de kasten is daarbij een aandachtspunt. De nieuwe kasten voorzien hier overigens in, omdat ze op afstand kunnen worden geopend bij calamiteiten.

Henk Zeelenberg merkt op dat de kosten van de AED’s wel schril afsteken bij de totale begroting. De contributie van de leden gaat grotendeels op aan de kosten voor de AED’s. Het lijkt hem wenselijk hier aandacht aan te schenken. VDGO streeft ernaar om voor de AED-apparaten sponsoren te werven.

 • Woningbouw. Er is op dit moment nog geen goed zicht of de geplande bouw aan de Lienstukken Zuid doorgang kan vinden. De Raad van State heeft in 2021 om een aantal aanpassingen verzorgd. De verwachting is dat er in mei 2022 meer duidelijkheid komt.
 • Grolloo Boks.  Het magazine is in 2021 door VDGO samen met een passende linnen tas met logo en vlag van Grolloo aan alle bewoners aangeboden. Aanvankelijk was het bedoeld voor de nieuwe inwoners, maar vanwege de corona-calamiteiten is door VDGO besloten alle inwoners een exemplaar van het magazine aan te bieden. Familie De Valk kreeg uit handen van voorzitter Walter Regeer het eerste exemplaar overhandigd. In principe verschijnt een volgende Grolloo Boks (of een passende variant) wederom in 2026. Diverse positieve reacties hebben VDGO inmiddels bereikt. Nieuwkomers zullen ook nu nog door VDGO worden benaderd en hen zal ook een tas met de Grolloo Boks worden aangeboden.
 • Fietspad Grolloo-Amen. Het eerste deel van Grolloo-Amen is in 2021 aangelegd. VDGO heeft bij de gemeente gepleit voor belijning en dat is toegezegd.  Voor het volgende deel wordt is door de gemeente met de grondverwerving gestart. Ook heeft de gemeente gleden gereserveerd voor aanleg van een fietspad Oostereind-Papenvoort. VDGO is blij met dit initiatief. Het streven is om dit fietspad in  2024 gereed te hebben.
 • Digitale aansluiting. De stichting Naobers Vergla(a)zen heeft in 2021 de ingeschrevenen aangesloten. Er waren zeker de nodige problemen gemeld. Ook de klantvriendelijkheid laat nog wel eens te wensen over, zo hoort VDGO terug uit de vergadering.  VDGO waardeert de grote inzet van de leden van de Naobers Vergla(a)zen en is blij met de digitale aansluiting, met name  ook voor de inwoners van buiten het dorp. Voor VDGO is haar  betrokkenheid bij dit project nu afgesloten.
 • Grolloo Zorgt. De missie van Grolloo Zorgt is “op prettige wijze oud worden in Grolloo”. Het is de bedoeling om 12 (huur)zorgwoningen aan De Pol te realiseren. Er zijn rijks- en provinciale subsidies binnen gekomen om dit project te financieren. In 2022 worden de plannen doorontwikkeld en in het voorjaar 2023 zou eventueel met de bouw gestart kunnen worden. “Maar niets is nog zeker”, zo meldt Siny Vink.
 • Wet Bestuur en toezicht rechtspersoon (WBTR).

Per 1 juli 2021 is de wet WBTR ingetreden. De bedoeling van de wet is om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders beter en duidelijker te regelen en om ongewenste activiteiten als wanbestuur, onverantwoord financieel beheer en misbruik binnen besturen te voorkomen.

Uiterlijk voor 1 juli 2026 dient ieder bestuur zijn statuten hiertoe aan te passen. VDGO is vooruitlopend al bezig met een code Goed Bestuur en zegt toe dit concept geheel vrijblijvend naar alle aangesloten verenigingen binnen Grolloo Totaal sturen. VDGO streeft er naar om een goede notaris in te schakelen voor alle belangstellende verenigingen, waarmee kosten kunnen worden bespaard. Bertus Reinders geeft aan dat de gemeente nog een infoavond hierover zal organiseren. Roelie Reinders zal bij de Rabobank nader informeren of er extra ondersteuning aangeleverd kan worden.

  j.    Info(Z)uil. Op initiatief van de gemeente is op het brinkje tegenover Hofsteenge een infozuil

        geplaatst. VDGO heeft hierin bemiddeld.

 •  Vlaggenmast. Henk Zeelenberg en Henk Meems hebben de vlaggenmast opgeschilderd. De   

 voorzitter bedankt hen hartelijk voor hun inzet hiervoor.

 •  Harrie Muskeepad. VDGO is niet door gemeente benaderd bij benaming en heeft hier op gereageerd. Voortaan wordt VDGO bij naamgeving betrokken. Op initiatief van Old Grol wordt voorgesteld om het zandpad langs de ijsbaan een officiële naam te geven.

Voorgesteld wordt: Meulendwarsdiekie.  VDGO legt dit neer bij de vergadering, die unaniem akkoord gaat met het voorstel tot naamswijziging.

 • Paasvuur. Het paasvuur mag weer worden gehouden aan het Oosterpad/ Meerkampsweg. De gemeente heeft ingestemd. Paasvuurcoördinator Harrie Krans zoekt nog naar vrijwilligers om te helpen bij de organisatie. VDGO zal de inwoners informeren in het sportblad.
 • Ambities VDGO. VDGO wil af van het ad hoc organiseren van activiteiten en werkzaamheden. Voorzitter Regeer meldt dat de organisatie wil werken vanuit een gezamenlijk opgestelde Dorpsvisie. Daarnaast is VDGO dit jaar van plan om een z.g. Biodiversiteitsplan op te stellen. Er zal een avond hieromtrent worden georganiseerd met een spreker vanuit Landschapsbeheer Drenthe.  
 • NL Doet. VDGO zou het plezierig vinden om met NL. Doet gezamenlijk te starten en de lunch te gebruiken in het Markehuis. Iedere vereniging dient wel zijn eigen subsidie bij het Oranjefonds aan te vragen op het eigen adres. VDGO wil voor 2023 wel de regie hiervoor voeren. Roelie Reinders is positief over deze opzet en meldt dat Crescendo meedoet.  Eind 2022/begin 2023 stuurt VDGO een inventarisatie rond en coördineert bij voldoende belangstelling één en ander met Markehuis. Kosten koffie, lunch worden, indien er voldoende belangstelling bestaat, per vereniging gedeeld.Om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen dient iedere vereniging bij het Oranje fonds wel zelf zijn subsidie aan te vragen.
 • Grolloo Totaal. In zijn algemeenheid wordt door de aanwezigen de meerwaarde van Grolloo

Totaal onderschreven. GT zorgt voor verbinding en verbroedering. VDGO zal op de jaarlijkse ledenvergadering ruimte inpassen op de agenda voor Grolloo Totaal. Daarnaast zal, op voorstel van de vergadering, Grolloo Totaal ook één keer per jaar een overleg houden, zoals nu ook is georganiseerd.  Henk Zeelenberg geeft aan een goed gevoel aan de heropstart van Grolloo Totaal over te houden.

 • Biodiversiteitsplan. VDGO wil peilen of er behoefte is aan een biodiversiteitsplan Grolloo e.o..

Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waarvan ze deel uitmaken, van weiland tot wetland en van bos tot woonwijk. VDGO wil graag meer planmatig en structureel met de natuur in de omgeving aan het werk. Roelie Reinders pleit ervoor om ook de jeugd van de basisschool en ouderen te betrekken. Te denken valt aan gezamenlijke activiteiten als nestkastjes maken en ophangen, vleermuiskasten ophangen, bloemenweiden aanleggen en aanleggen van insectenhotels. Een van de eerste acties zal zijn deelname met de leerlingen van de basisschool aan de World Clean Up dag op 17 september 2022. VDGO stelt voor eerst met belangstellenden een plan te schrijven en vervolgens subsidie voor de activiteiten aan te vragen bij gemeente, provincie. De vergadering reageert positief (mooi dat er zo voor andere belangstellenden ook eens ruimte is) en stemt in met het vervaardigen van zo’n diversiteitsplan.

 • Financieel overzicht en beleid.

Penningmeester Yvette Dijkshoorn geeft een toelichting op de financiën en begroting 2022/2023.

In 2021 zijn er vanwege corona geen cursussen en vergaderingen geweest. Wel zijn de AED’s vervangen. NL Doet heeft in afgeslankte vorm plaatsgevonden.  Er is nog een voorraad vlaggen, die tijdens het schoolfeest ter verkoop aangeboden zullen worden.

Het ledenaantal neemt wel wat af. De ledenlijst is intussen opgeschoond. Vanuit de zaal wordt aangedrongen op het houden van een ledenwerfactie. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen. Indien  leden, na herinnering vanuit VDGO,  meer dan 2 jaar niet betalen, worden ze afgevoerd van de ledenlijst. 

Op het financieel overzicht staan ook subsidiepotjes van Grolloo Zorgt, energieproject en buitenspelmateriaal. Deze bedragen worden nog in kas gehouden voor latere projecten, zoals de herinrichting van het Markehuis en directe omgeving. De financiën van Grolloo Zorgt zijn tot nader order ondergebracht bij VDGO.

T.a.v. de Grolloo Boks zijn er meer advertentiebijdragen binnen gekregen dan begroot. Daarnaast is het boekje uitgebreider geworden, waardoor er meer kosten mee zijn gemoeid.

Vanuit de zaal wordt heel positief op de toelichting van het financieel overzicht gereageerd.

De kascommissie, bestaande uit Leanne Reinders en Harrie Krans, geeft aan dat de kas perfect is georganiseerd en helemaal klopt.  De penningmeester wordt vervolgens door de vergadering decharge verleend.

Onder dankzegging voor zijn inzet zal Harrie Krans niet langer deel uitmaken van de kascommissie. Carla Regeer blijkt bereid om in 2023 de kas te controleren, samen met Leanne Reinders, die dat dan voor de 2e keer zal uitvoeren.  

Bij de bespreking van de begroting wordt door Henk Zeelenberg gewezen op de hoge (onderhouds-)kosten voor de AED’s. Voor onderhoud en kosten opleiding wordt in feite de gehele ledencontributie benut. De vergadering adviseert om hiervoor toch sponsoren te vinden en ook om te proberen het ledenaantal te vergroten. Daarnaast zou eens geïnformeerd kunnen worden hoe andere dorpen dit bekostigen.

De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd, met dien verstande dat er niet jaarlijks een bedrag uit de reserve ingezet dient te worden om de begroting rond te maken.

 • Bestuurssamenstelling. Na 7 jaar lidmaatschap van het bestuur van VDGO neemt Yvette Dijkshoorn afscheid. Zij heeft zich als penningmeester voortreffelijk ingezet voor het beheren van de penningen. Deze waren bij haar in zeer goede handen. Maandelijks was er een actueel overzicht beschikbaar. De voorzitter overhandigt haar als dank voor haar verdiensten een prachtige mand vol met streekprodukten. Yvette Dijkshoorn bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking en geeft aan dat er door VDGO altijd een beroep op haar kennis en kunde kan worden gedaan. 

Karola Kruijer wordt in het bestuur benoemd en zal de financiën voor haar rekening nemen.

 • Rondvraag.

Jan Reinders:         Bij meer locaties liggen stenen in de berm. De berm is niet van de bewoners, maar van de gemeente. Hij vindt dat er sprake is van een ongewenste situatie. De voorzitter zal dit meenemen naar het overleg met de gemeente.

Bertus Reinders:     Er is een groot energievraagstuk. Wil Grolloo een eigen zonnepark? Meerdere aanwezigen zijn tegen de aanleg van een zonnepark. Het verfraait de omgeving niet en ’t is een verdere inperking van gebruik van akkerland. Er zijn ook alternatieven. De vergadering pleit ervoor om eerst de (boerderij-)daken vol te leggen. Vanuit de zaal wordt aangeraden dit onderwerp mee te nemen in de nader op te zetten Dorpsvisie.

Roelie Reinders:     Zij pleit voor nieuw overleg Grolloo Totaal voor ’t komende jaar. 

Om 22.02 sluit de voorzitter de vergadering en biedt namens VDGO nog een drankje aan.

Comments are closed.