PV_2022

Kort ander nieuws

We hebben er een TV prominent bij in Grolloo!

JE SCHOENEN ROKEN HELEMAAL, GAAT DAT WEL GOED…?

Bekijk hieronder een korte reportage van RTV Drenthe met Henk Zeelenberg op de dag na het paasvuur van 11 april 2023.

Henk geeft hier op zijn eigenste en ludieke wijze een terugkoppeling over het opruimwerk na het paasvuur.

Daaronder vind je nog een linkje naar Dumpert, waar men ook aandacht heeft voor ons paasvuur en Henk zijn inbreng daarbij

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15502183/resten-van-het-paasvuur-opgeruimd-als-je-lang-blijft-staan-smelten-je-schoenen

Naar Dumpert: https://www.dumpert.nl/?selectedId=100058491_a9898048

===========================================================

Maandag 10 april 2023, Paasvuur Grolloo

Locatie Oosterpad, aanvang 19.30 uur

Het tijdstip voor het aansteken van het paasvuur 2023 komt nu snel in zicht. De eerste stapels takken en hout liggen er al.  En alle controleurs houden weer een oogje in het zeil. Dank voor jullie inzet, mensen!

Jans Jobing is met zijn verreiker ook komende week druk in de weer om er een echte paasbult van te maken. Hartelijk dank daarvoor, Jans en familie.

Iedere inwoner uit onze dorpskring is van harte welkom het paasvuur bij te wonen. Om 19.30 uur steken we het vuur samen met de kinderen van groep 8 van o.b.s De Drift aan.  Vanaf 19.15 uur is Crescendo al volop aan het spelen. Fantastisch dat zij ook deze keer weer van de partij zijn.

Om alles veilig en plezierig te laten verlopen én om tegemoet te komen aan de eisen die in de vergunning van Aa en Hunze staan, melden we toch nog maar een keertje de geldende afspraken:

  • Buiten de openingstijden is het beslist niet toegestaan het terrein waarop het paasvuur plaats vindt, te betreden en takken, hout en boomstronken aan te leveren;
  • Het storten van ander materiaal dan snoeihout, zoals geverfd hout, boomwortels en stobben is beslist niet toegestaan. De aanwezige controleurs zullen hier goed op letten en deze materialen dan ook afwijzen;
  • Een paasvuur dient met zorg opgebouwd te worden om een optimale verbranding te realiseren. Dat betekent dat alle aangeleverde takken en snoeihout zoveel mogelijk op de paasbult gegooid moeten worden. Met enige regelmaat zal Jans Jobing met zijn shovel (verreiker) de bult weer compact en op orde brengen;
  • Het terrein is afgezet met paaltjes en afzetlint. Aangezien de omliggende akkers al zijn ingezaaid, mag alleen het paasvuurterrein worden betreden. Het publiek kan vanaf de beide wegen het paasvuur aanschouwen.
  • Bij krachtige wind (vanaf windkracht 6) geldt een stookverbod. De organisatie beslist dan over een ander brandmoment.
  • Uitdrukkelijk vermelden we dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het gedrag, het vervoer naar én het op veilige wijze bijwonen van het paasvuur.
  • Om 19.30 uur zullen de leerlingen uit groep 8 het paasvuur met fakkels ontsteken.
  • We verzoeken aanwezigen afval en doppen in de vuilniszakken te gooien, die op diverse plaatsen aan paaltjes langs de locatie hangen.

In verband met de oplopende kosten voor de organisatie van het paasvuur, zal er deze avond een melkbus op de weg staan, waarin een vrijwillige gift kan worden gegooid. We nemen dit idee over van goede voorbeelden vanuit paasvurenorganisaties uit de Achterhoek.

VDGO hoopt dat we met zijn allen bovenstaande afspraken goed in acht zullen nemen, zodat we daarmee de vergunning voor het paasvuur in Grolloo ook de komende jaren weer veilig kunnen stellen.

Veel plezier en bedankt voor alle medewerking in deze.

Storttijden Paasvuur 2023

Op onderstaande dagen en tijdstippen kunnen de takken en snoeihout komende week nog worden aangeleverd.

Vrijdag 7 april:                    09.00-12.00 uur    13.00 – 16.00 uur 

Zaterdag 8 april:                09.00-12.00 uur    13.00 – 16.00 uur 

*Van 12.00-13.00 uur hebben de controleurs lunchpauze en kan er niet worden gestort.

*Altijd geldt: onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Buiten de openingstijden is het niet toegestaan het terrein te betreden om takken en/of hout te storten.

VDGO wenst iedereen een heel plezierig paasvuur.

====================================================================

  • ALV2023- Een korte terugblik op de Algemene ledenvergadering van 7 maart 2023

Zo’n 20 geïnteresseerden bezochten afgelopen dinsdag de algemene ledenvergadering van VDGO. Om 20.02 opende voorzitter Walter Regeer de bijeenkomst. Hierbij volgt een samenvatting van de highlights van deze vergadering. De concept notulen zullen voor de zomervakantie op de website van VDGO terug te lezen zijn.

De agenda, die dit jaar van de nieuwe website was af te halen, werd goedgekeurd en daarna loodste de voorzitter de punten vaardig naar het eind. De notulen van de ALV 2022 werden, op enkele wijzigingen na, goedgekeurd. Daarna werd stilgestaan bij de VDGO-activiteiten gedurende het jaar 2022.

De woningbouw in Grolloo blijft VDGO bezighouden, waarbij vanuit de vergadering wordt beklemtoond niet telkens akkoord te gaan met nieuwe peilingen, maar vooral ook gebruik te maken van de aanwezige woonwensen en enquêtes van de achterliggende jaren ten einde niet langer onnodige vertraging op te lopen. Er moet nu eens gebouwd gaan worden.   

Oncko Burghgraef praatte vanuit de werkgroep De Grote Moere de aanwezigen bij over de situatie rondom de Grote Moere. Eind maart hoopt de werkgroep van de wethouder van AA en Hunze de precieze stand van zaken ten aanzien van vergunningen, de precieze situatie van het water en de omliggende grond te horen. Tevens hoopt de werkgroep antwoorden te krijgen op de vele vragen, die in december naar Staatsbosbeheer, Waterschap en gemeente gestuurd zijn. De koers is nog steeds gericht op waarheidsvinding. Afhankelijk van de reacties wordt bekeken welke verdere actie nu gewenst is.

De voorzitter gaat nog in op de AED hulpverlening en hoopt nog beter in beeld te krijgen welke mensen bij hun werk ook al gekwalificeerd zijn. De bedoeling is de lijst met hulpverleners uit te breiden.

Het financieel verslag wordt door penningmeester Karola Kruijer toegelicht en uiteindelijk door de vergadering vastgesteld. De kascommissie verleent bij monde van Carla Regeer het bestuur decharge. Leanne Reinders wordt hartelijk bedankt voor haar medewerking hierbij. Sander Mathezing wordt vervolgens aan de kascommissie 2024 toegevoegd.

Als gevolg van de alsmaar toenemende kosten, gaan de leden akkoord met een contributieverhoging van € 1,00 per persoon per 1-1-2024. Immers, leden van VDGO zijn lid op persoonlijke titel.

Daarna werd afscheid genomen van Janny Hooiveld, die vier jaar met grote inzet in het bestuur heeft gezeten. Met name haar inzet voor de Grolloo-vlag, de aanleg van de glasvezelkabel, het paasvuur en haar alertheid voor de bevolking van Grolloo werden in herinnering gebracht. Als dank ontving ze een prachtige mand met Drentse artikelen. Het bestuur heeft Roelie Reinders en Nienke Groenendijk als nieuwe kandidaten voor het bestuur ingebracht. De vergadering heeft hieraan haar volle instemming verleend.

Aan het eind werd de vergadering door Walter Regeer bijgepraat over de koers die VDGO de komende jaren wil uitzetten. Met name een nieuw Dorpsplan, aanpassing van de statuten, biodiversiteitsplan en actief volgen van situaties omtrent woningbouw en ingezette projecten heeft de volle aandacht.

De in de rondvraag aangekaarte aandachtspunten hebben de volle belangstelling van het bestuur in de eerstvolgende vergadering.

De avond werd afgesloten met een unieke verloting. Ieder had bij binnenkomst een gratis lot ontvangen. De prachtige thermoskan ging naar Fijka Zuidberg en het eerste vogelkastje zal nu ongetwijfeld in de tuin van Roelof Dilling door koolmezen bezocht worden.

Rond 22.20 werd de jaarvergadering 2023 door de voorzitter afgetikt.

Dinsdag 12 maart 2024 is de volgende ALV gepland.   

================================================================

7 maart 2023: De kogel is door de kerk!

  • Paasvuur gaat door!

VDGO is blij iedereen te kunnen melden dat het paasvuur op Tweede Paasdag 10 april om 19.30 uur in de brand zal worden gezet, mits de weersomstandigheden dit toelaten.

De gemeente heeft ons gemeld dat er niet wordt getornd aan de vorig jaar verleende vergunning, die tot 2026 het paasvuur in Grolloo garandeert. Vanaf 31 maart kan men alleen hout storten, wanneer er vrijwillige begeleiders zijn, op vrijdagen en zaterdagen van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Het aanbieden van stobben is niet toegestaan.

Tijdens het storten, het ontsteken en branden van het paasvuur, mag men zich NIET buiten de linten begeven. —–>Er zijn namelijk bieten gezaaid en Alko hoopt straks op een goede oogst.

6 februari 2023:

Biodiversiteit:

De boerenkrokussen die door de werkgroep Biodiversiteit vorig jaar zijn gepoot in het grasveld bij de buste van Harrie Muskee, zijn zichtbaar boven het maaiveld. Het voorjaar is onderweg!

20 januari 2023:

Marktaansluiting (Elektrakast voor evenementen:

Medio januari 2023 is eindelijk de marktaansluitingskast geplaatst op de hoek van de Voorstreek en Hoofdstraat. Al met al is dit toch nog een project van een jaar geweest (mede door de impact van corona) Met deze kast kunnen we gemakkelijker en veiliger dorpsevenementen van stroom voorzien.

Comments are closed.