logo VDGOAgenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

 

Uitnodiging aan leden van de VDGO.

 

Bij deze nodigt het bestuur van VDGO haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op dinsdag 8 maart aanstaande, 20.00 uur in het Markehuis. Leden zijn op persoonlijke titel lid van onze vereniging.
Vooralsnog gaan we er vanuit dat we 8 maart in het Markehuis terecht kunnen.
Hierbij treft u de agenda aan:

Algemene Ledenvergadering 8 maart 2022

   1. Opening
   2. Vaststelling agenda
   3. Ingekomen post / mededelingen
   4. Notulen ALV 25 mei 2021
   5. Jaarverslag 2021
   6. Financieel verslag
   7. Verslag kascommissie
   8. Vaststelling begroting
   9. Vaststelling contributie
   10. Bestuurssamenstelling
    1. Aftredend en niet herkiesbaar: Yvette Dijkshoorn
    2. Het bestuur komt met de volgende kandidaat om deze plaats in te vullen:Karola Kruijer.
   11. ALV 2023: dinsdag 7 maart 2023
   12. Rondvraag
   13. Sluiting