Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023

Uitnodiging: aan leden van VDGO.
Bij deze nodigt het bestuur van VDGO haar leden uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op dinsdag 7 maart 2023 20.00uur in het Markehuis. Leden zijn op persoonlijke titel lid van onze vereniging.
Hierbij treft u de agenda voor deze ledenvergadering aan.
Uw komst wordt ten zeerste op prijs gesteld.

1. Opening door voorzitter Walter Regeer
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen post / mededelingen
4. Notulen ALV 8 maart 2022 (zie www.dorpsbelangengrolloo.nl)
5. Jaarverslag 2022. (met o.a. stand van zaken De Grote Moere, toegelicht
door Oncko Burghgraef, lid werkgroep De Grote Moere)
6. Grolloo Totaal
7. Financieel verslag 2022
8. Verslag kascommissie: Carla Regeer (1e keer), Leanne Reinders(2e keer).
Benoeming nieuw kascommissielid.
9. Vaststelling begroting
10. Vaststelling contributie
11. Bestuurssamenstelling
– 1. Aftredend en niet herkiesbaar: Janny Hooiveld
– 2. Het bestuur komt met kandidaten om deze plaats in te  vullen: Nienke Groenendijk & Roelie Reinders. Eventuele andere tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering bij het bestuur melden.
12. ALV 2024: dinsdag 12 maart 2024
13. Rondvraag
14. Sluiting

Comments are closed.